Kontakt

De to Q10-formenes roller

De to hovedfunksjonene til Q10 i kroppen vår

Q10 eksisterer i alle kroppsvæsker og i nesten alle kroppens celler. Den største konsentrasjonen av koenzymet finner vi i hjertemuskelen, nyrene, leveren, musklene og milten.

I kroppen finnes Q10 i to aktive former, en oksydert form som kalles ubiquinone og en

redusert form som kalles ubiquinol. Q10 i sin oksyderte form, ubiquinone, fungerer som en elektronmottaker, mens den reduserte formen ubiquinol fungerer som en elektrondonor. Kroppens celler produserer oksidert Q10 og det vi får fra kosten er i gjennomsnitt ca 50% oksidert og 50% redusert.

 

Ubiquinol - Antioksidant effekt

Utenfor kroppens celler er mesteparten av kroppens Q10 redusert ubiquinol, og dette er dermed

den dominerende formen som finnes i blod, plasma og lymfe. Denne varianten av Q10 fungerer som en effektiv antioksidant. Q10 er den eneste fettløselige antioksidanten som kroppen selv kan produsere og gjenvinne, og er den viktigste faktoren i beskyttelsen av mtDNA fra oksidativ skade. Grunnen til at Q10

er så effektiv som en antioksidant er at Q10 molekylet både kan gi og motta elektroner uten å ta skade på den måten som andre antioksidanter gjør når de nøytraliserer frie radikaler i kroppen. Når vi blir eldre vil andelen av ubiquinol i kroppen vil avta litt – sannsynligvis fordi eldre generelt spiser mindre, har hyppigere betennelser og redusert enzym-aktivitet. Dermed trenger eldre mer ubiquinol for samme antioksidant-effekt

 

Ubiquinone - Energiproduksjon

Q10 er helt avgjørende for kroppens energiproduksjon. Bare 10% av kroppens totale energi

produksjon er ikke Q10-avhengig. Det er nettopp dette som har inspirert mange forskere til å forske på dette stoffet. I denne forskningen har det primært vært den oksyderte formen av Q10; ubiquinone som har blitt mest brukt. Grunnen til dette er at det har vært den eneste varianten som har vært tilgjengelig på marked. I 2006 ble derimot den reduserte formen; ubiquinol tilgjengelig, og ble da markedsført

som "aktivt Q10."

 

 

Kroppens energiproduksjon foregår i noen små mikroorganer som kalles mitokondrier, disse finnes

på innsiden av alle celler i kroppen, bortsett fra de røde blodcellene. Det er de cellene som har det høyeste energiforbruket som inneholder flest mitokondrier og har det største behovet for Q10.

For å bedre forstå hvordan dette fungerer, kan vi ta en titt på Q10 og cellenes energiproduksjon.

Q10 finnes inne i mitokondriene hvor stoffet fungerer som en elektron akseptor donor eller inngår i en kjede av reaksjoner som ender opp med å produsere det energirike molekylet adenosintrifosfat, ATP.

Når oksidert Q10 (ubiquinone) aksepterer elektroner fra et annet molekyl i kjeden, blir det redusert (ubiquinol), og når det reduserte Q10 (ubiquinol) donerer elektroner, blir det

oksidert (ubiquinone). I den indre membranen til mitokondriene tar Q10 opp elektroner som er

overført igjennom enzymkompleks I og III, eller kompleks II og III i elektrontransportkjeden. For å opprettholde denne balansen er vi avhengige av en god Q10 status

 

Kommersielle Q10 produkter

Q10 er i sin reduserte form ubiquinol et meget ustabilt molekyl, som relativt raskt vil bli omgjort til

den oksiderte formen ubiquinone når det kommer i kontakt med oksygen. Denne karakteristikken har

gjort det vanskelig for produsenter å produsere ubiquinol der Q10 innholdet forblir i sin reduserte form helt frem til utløpsdatoen. Det faktum at dette er en vanskelig prosess som mange produsenter ikke behersker har blitt bevist flere ganger etter at Q10 kom på markedet. I de ulike produktene som er tilgjengelig på markedet er det ikke vanskelig å se om du har fått tak i ubiquinone eller ubiquinol, siden oksidert ubiquinone har en karakteristisk oransj farge og ubiquinol har en særegen melkehvit farge. Den kjemiske forskjellen mellom de to formene er bare to protoner og to elektroner på quinonhodet av Q10 molekylet.

 

Ustabilt Ubiquinol

I cellenes mitokondrier gir hvert redusert ubiquinol molekyl to protoner og elektroner til en

kjede av proteiner som ender opp med å produsere ATP under tilførsel av oksygen. Dette omdanner ubiquinol til den oksyderte form av Q10, ubiquinone. Deretter mottar ubiquinone to protoner og

elektroner, for å resirkuleres tilbake til ubiquinol. Omdannelsen av Q10 frem og tilbake igjennom

den indre mitokondrielle membranen skjer hundrevis av ganger hvert sekund. Ved eksponering av svært små mengder oksygen vil det aktive Q10 i form av ubiquinol konvertere til den oksiderte formen ubiquinone. Ubiquinol er med andre ord et ustabil molekyl, men dette kan også sies å være ubiquinol sin styrke. Siden den reduserte formen av Q10 så lett gir elektroner til frie radikaler, er den en utmerket antioksidant.

 

Den reelle forskjellen

Det er en viss forskjell mellom ubiquinone og ubiquinol, altså oksidert form og redusert

form av Q10, men normalt vil denne forskjellen forsvinner i tarmen. Det er hevdet at ubiquinol absorberes bedre fra tarmen sammenlignet med ubiquinone, men denne påstanden har ikke blitt tilstrekkelig dokumentert. I virkeligheten er prisen den eneste signifikante forskjellen mellom ubiquinone og ubiquinol. Du vil derimot finne større forskjeller når det gjelder kvalitet og bio-tilgjengelighet om du sammenligner produkter fra ulike produsenter, selv om de bruker den samme formen for Q10. Med andre ord, ikke alle ubiquinone -produktene er like gode, men det er en annen sak.


A ubiquinone capsule and a ubiquinol capsule

 

 

Tar du den riktige Q10-formen?

Q10 finnes i tre forskjellige former i kroppen; ubiquinone, som er fullstendig oksidert form, semiquinone, som er en delvis redusert form og ubiquinol, som er fullstendig redusert form. Alle tre har viktige funksjoner i kroppen, og er slik sett like viktige. Det er imidlertid bare ubiquinone og ubiquinol som finnes som tilskudd, og det kan være nyttige å være klar over forskjellene mellom de to variantene.

 

Egenskap

Ubiquinon Q10

Ubiquinol QH
Er benyttet i alle større, vitenskapelige Q10-studier av sikkerhet, biotilgjengelighet og effekt  
Er biokjemisk stabil fordi substansen ikke oksiderer videre  
Er den minst kostbare Q10- form for forbrukerne  
Bidrar til cellulær energiproduksjon
Er godkjent som medisin  
Har dokumentasjon på at det motvirker høyt blodtrykk  
Har dokumentasjon på at det motvirker kronisk hjertesvikt  
Kompenserer Q10-nivåer som er svekket av statiner

 

Semiquinone – den tredje Q10-formen
Q10 finnes faktisk i tre former, fordi det også finnes en mellomform kalt semiquinone (forkortet SQ), som er delvis redusert Q10. Denne mellomformen er imidlertid ikke relevant som tilskudd.